Object successfully modified

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Studiów nad Rodziną

Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

Type of studies: postgraduate System of studies: part-time (extramural) Duration: Dwa semestry

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-01-09 to 2018-02-28 23:59:00

Limit of students

45

Language

polish

Description

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.

 

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.

Dane pacjentów, jako dane wrażliwe, podlegają w Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE prawnej ochronie. System tej ochrony jest ważny nie tylko dla pacjenta oraz poszczególnych placówek medycznych,
z którymi ma kontakt. Poznanie i respektowanie całego systemu ochrony danych osobowych
w sektorze medycznym, podlegającemu prawu krajowemu oraz prawodawstwu UE, jest także ważne dla całego szeregu instytucji zarządzających danymi pacjentów. W szeregu tych instytucji zatrudnianych jest wiele osób, które – nie będąc przedstawicielami nauk medycznych – zarządzają
i administrują danymi drażliwymi pacjentów. Pracownicy ci, w ramach dwóch semestrów mają zdobyć wiedzę na temat istoty ochrony danych osobowych i ich uzasadnienia w ochronie praw człowieka, systemu organizacji sektora medycznego w Polsce, sposobów organizacji i ochrony rejestracji zbiorów danych pacjentów w Polsce, sposobu ochrony tych danych oraz prawnych możliwości ich przekazywania.

Absolwenci Studiów poznają także oraz zdobędą umiejętności w zakresie ochrony danych pacjentów w konkretnych sytuacjach medycznych: profilaktyki zdrowia, badań klinicznych, transplantologii, prowadzenia dokumentacji medycznej, służby krwi, działalności farmaceutycznej. Absolwenci poznają również podstawowe dylematy pracy w sektorze medycznym oraz będą posiadać kompetencje
w ocenie tych sytuacji oraz umiejętności w ich rozwiązywaniu. Absolwent zostanie także wyposażony w kompetencje w kontakcie z klientem służby zdrowia oraz umiejętności w postaci odporności na psychomanipulacje i zarządzanie stresem, w sytuacji nacisków ze strony osób trzecich, gdy stoi na straży ochrony danych pacjentów.

Absolwenci o dotychczasowym wykształceniu prawniczym, zdobędą poszerzoną wiedzę pozwalającą im zarówno reprezentować pacjentów w sporach prawnych z instytucjami medycznymi, w sytuacji, gdy uznali, że te naruszyły ich prawa do prywatności, jak i poznać najnowsze rozwiązania prawne w celu ochrony prawnej centrów medycznych i ich interesów.

Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak
i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.

TERMINY ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr letni roku akademickiego 2017/18, drugi – to semestr zimowy roku akademickiego 2018/19. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

Admission rules

Wymagane dokumenty: 1. Kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK po dokonaniu rejestracji. 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. 3. Kserokopia dowodu osobistego.

the amount of tuition fee

Opłata za rok wynosi 6400,00 zł plus 30,00 zł - opłata jednorazowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.