Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-08 do 2017-07-14 23:59:59

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Adresaci:

Studia podyplomowe „Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science” przeznaczone są dla absolwentów studiów na kierunkach biologicznych/ biotechnologicznych/ chemicznych/ i pokrewnych, którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie dziennikarstwa naukowego w dziedzinie Life science.

Zakładane efekty kształcenia: 

Uczestnicy studiów poprzez wykłady (102 godziny) i zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty; łącznie 134 godziny) uzyskają kwalifikacje przydatne w pracy w charakterze dziennikarza naukowego w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych
i internetowych.

Opłaty: koszt/całkowita opłata za studia: 4000 zł (możliwa płatność w dwóch ratach)

ORGANIZACJA STUDIÓW/ MODUŁY KSZTAŁCENIA:

Tryb: niestacjonarny

Czas trwania studiów: 2 semestry; Zajęcia: w piątki, soboty i niedziele (1 raz w miesiącu)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 236 (w tym 134 godziny zajęć praktycznych
w formie warsztatów czy ćwiczeń)

 

 

1.  Wiedza ogólna

 • Podstawy prawa mediów
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Etyka dziennikarska
 • Źródła informacji dziennikarskiej

2.  Blok przedmiotów specjalistycznych z zakresu dziennikarstwa

 • Stylistyka i kultura języka polskiego
 • Warsztat językowy dziennikarza
 • Retoryka i erystyka
 • Gatunki dziennikarskie
 • Warsztaty telewizyjne
 • Dziennikarstwo prasowe
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo popularno-naukowe
 • Warsztat rzecznika prasowego

3. Blok przedmiotów z obszaru "nowych mediów"

 • Różne typy mediów internetowych – specyfika pracy i organizacji
 • Dziennikarstwo multimedialne (tworzenie podcastów audio i video)
 • Rola obrazu i dźwięku w przekazach internetowych
 • Projektowanie serwisów internetowych
 • Warsztat blogera; typy blogów

4. Blok przedmiotów: dziennikarstwo naukowe oparte na faktach

 • Źródła informacji dziennikarskiej w dziedzinie Life science
 • Techniki wyszukiwania informacji z dziedziny Life science
 • Ocena wiarygodności wyników badań naukowych w dziedzinie Life science
 • Krytyczna ocena informacji, hierarchizacja i selekcja dowodów naukowych z dziedziny Life science pod względem istotności, wiarygodności, aktualności
 • Sposoby przekazu informacji naukowych adekwatne do docelowego odbiorcy
 • Znaczenie mediów i dziennikarzy w promocji wiedzy z dziedziny Life science.
 • Etyczne aspety zastosowania wyników badań naukowych i ewolucja stosunku społeczeństwa do nauki

 Szczegółowy program dostępny tutaj: http://wbns.uksw.edu.pl/node/703

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia z dziedziny nauk biologicznych/ biotechnologicznych/ chemicznych/ medycznych/ farmaceutycznych/ bioinformatycznych i pokrewnych.

 

O rekrutacji decydować będzie spełnienie warunku wymagań wstępnych oraz kolejność zgłoszeń uczestników.

 

Edycja nr : 1

Planowany termin rozpoczęcia: Październik 2017.

Czas trwania rekrutacji: 08.05.2017 – 14.07.2017.

Termin składania dokumentów: 20.07.2017 - 21.07.2017 oraz 24.07.2017 - 26.07.2017.

 

Sposób złożenia dokumentów:

przesłanie do Dziekanatu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW (ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, 01-938 Warszawa) dokumentów wymienionych w wykazie lub złożenie ich osobiście.

Wysokość czesnego

4000 zł. Zasady rat semestralnych: Każdą opłatę semestralną można rozłożyć na 2 raty. Słuchacze ubiegający się o rozłożenie opłaty semestralnej na raty proszeni są o złożenie podania do Dziekana WBNS.