Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-08 do 2017-07-14 23:59:59

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Dla kogo studia?

Studia „Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym” skierowane
do przedsiębiorców, pracowników sektora komunalnego i usługowego, jednostek administracji państwowej
i samorządowej różnego szczebla otwartych na innowacje i racjonalizację procesów przemysłowych. Studia te mają na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej: zarządzania gospodarką odpadami oraz inwestycji
w najnowocześniejsze technologie wraz z analizą ekonomiczno-prawną, problematyką zarządzania ryzykiem, jak też pozyskiwania środków na działania innowacyjne z uwzględnieniem narzędzi marketingowych.

Uczestnicy studiów uzyskają kwalifikacje przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami oraz w jednostkach administracji samorządowej odpowiedzialnych za procedury administracyjno-decyzjne i infrastrukturalne w zakresie gospodarki odpadami.

Organizacja studiów:

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy
w miesiącu). Słuchacz realizuje 184 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie 2 semestralnego toku studiowania
(w tym 81 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń). Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów.

Program studiów obejmuje 4 moduły:

 • Środowisko jako przedmiot zarządzania (w tym m.in.: zarządzanie w gospodarce odpadami, obowiązki samorządów i przedsiębiorców, geograficzne systemy informatyczne, monitoring i zagrożenia);
 • Gospodarka odpadami (w tym m.in.: aspekty prawne, zamówienia publiczne, transgraniczne przemieszczanie, przegląd technologii unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych
  i przemysłowych stosowanych na świecie, rekultywację terenów zdegradowanych);
 • Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym m.in.: metody wyceny, pozyskiwanie środków zewnętrznych na innowacje i rozwój, plany gospodarki odpadami);
 • Podstawy przedsiębiorczości (w tym m.in.: rachunkowość, zarządzanie strategiczne, negocjacje, zarządzanie kadrami, działania innowacyjne, eko-marketing, systemy informacyjne).

 

Efekt kształcenia dla absolwenta:

Wiedza:

 • ma wiedzę niezbędną w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju i problemów związanych
  z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej;
 • ma wiedzę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi a także zasad tworzenia planów gospodarowania odpadami na poziomie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;

Umiejętności:

 • posiada umiejętności w zakresie tworzenia planów gospodarowania odpadami na poziomie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego
 • umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w działach gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym również zajmujących się zagospodarowaniem odpadów jako podstawowym przedmiotem swojej działalności;
 • umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami jakie występują w obszarze działalności tych jednostek, podstaw prawa i zasad ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych;

Kompetencje społeczne:

 • potrafi organizować i kierować pracą zespołu projektowego;
 • potrafi działać w sposób przedsiębiorczy;
 • potrafi myśleć kreatywnie;

Zasady kwalifikacji

Wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje kandydata:

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (preferowane z zakresu nauk technicznych
lub ekonomicznych)

Zasady rekrutacji:

O rekrutacji decydować będzie spełnienie warunku wymagań wstępnych oraz kolejność zgłoszeń uczestników.

Edycja nr : 1

Planowany termin rozpoczęcia: Październik 2017.

Czas trwania rekrutacji: 08.05.2017 – 14.07.2017.

Termin składania dokumentów: 20.07.2017 – 21.07.2017 oraz 24.07.2017 - 26.07.2017.

Sposób złożenia dokumentów: przesłanie do Dziekanatu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
(ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, 01-938 Warszawa) dokumentów wymienionych w wykazie lub złożenie ich osobiście.

 

Dokumenty do złożenia przez kandydatów

 • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • CV
 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej*
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • Informacje o płatniku faktury (plik do pobrania tutaj): http://www.wbns.uksw.edu.pl/node/546
 • Koperta A 4 ze znaczkiem na list polecony (za 6,50 zł) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub oświadczenie o osobistym odbiorze dokumentów (plik do pobrania tutaj): http://www.wbns.uksw.edu.pl/node/546
 • Wpłata na indywidualny numer konta w terminie określonym w umowie
 • Dowód wpłaty

* Oryginał dyplomu lub oryginalny odpis dyplomu lub kopia poświadczona notarialnie;
w przypadku osobistego złożenia dokumentów istnieje możliwość poświadczenia kopii dyplomu za zgodnością z oryginałem przez Dziekanat WBNS.

Wysokość czesnego

4000 zł