Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-19 do 2017-12-23

Limit miejsc

30

Opis

Studia podyplomowe adresowane do pracowników administracji publicznej, na poziomie urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zajmujący się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiska. W projekcie istotnym jest, aby uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznali się z najnowszymi technologiami pozyskiwania danych o stanie środowiska, a następnie potrafili pozyskaną wiedzę empiryczną wykorzystać w mediacjach w sytuacjach konfliktowych, powstałych na podłożu ochrony środowiska. Studia składają się z dwóch dużych bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych na tle ochrony środowiska oraz negocjacji ekologicznych. W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące: monitoringu stanu glebowego, monitoringu powietrza oraz wód płynących, metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej ochrony gatunkowej. Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą ćwiczeniową. Ćwiczenia prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej, ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto planujemy w ramach ćwiczeń terenowych wyjazd studentów na "warszawskie obszary" Wisły, studyjny wyjazd do Kobylnicy, oraz wyjazd do Kampinoskiego Parku Narodowego. Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami negocjacyjnymi. Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W razie pytań proszę się kontaktować z organizatorami: Instytut Ekologii i Bioetyki, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 211 tel. 22 56 96 801 e-mail: eko@uksw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 29 czerwca 2017r. w §12). Zgodnie z przepisami UKSW: 1.O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. 2.Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. 3.Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl). 4.Do 15 stycznia 2018r.osoba zakwalifikowana powinna dostarczyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów podyplomowych. Wymagane dokumenty: a/ kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej studiów www.ekologia.uksw.edu.pl), b/ dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub magisterskich jednolitych, c/ kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), d/ dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym; e/ dowód wpłaty za cały rok studiów podyplomowych. 5.Ostateczną decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan. 6.Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się na koncie uczestnika dnia 17 grudnia 2017 r. (I nabór) oraz 27 grudnia (drugi nabór) w systemie rejestracyjnym (podyplomowe.uksw.edu.pl).

Wysokość czesnego

685 zł

Dodatkowe dokumenty

Ponieważ pragniemy, aby studia obejmowały cały obszar kraju, dlatego proponujemy 10 osobom, które mieszkają powyżej 150 km od Warszawy darmowy pobyt w hotelu nieopodal kampusu UKSW (przy ul. Wóycickiego). O przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata pokrywa nocleg podczas zjazdów (piątek-sobota). W przypadku zainteresowania korzystania z noclegu należy dołączyć podanie z uzasadnieniem.

Dodatkowe informacje

Organizatorzy studiów podyplomowych zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu rekrutacji internetowej w przypadku wypełnienia miejsc na studia.