Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 07:00:00 do 2018-11-01 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Cel studiów: przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno–prawnych w praktyce zawodowej. Grupa docelowa: lekarze, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, duchowni związani ze służbą zdrowia oraz osoby zainteresowane problematyką bioetyczną. Założenia programowe: zapoznanie z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę istniejących problemów bioetycznych w Polsce i na świecie a związanych z dylematami etyczno–prawnymi w praktyce medycznej. Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.: uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej bezpieczeństwo danych medycznych prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego prawa pacjenta i odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta zasady działania i praktyka komisji bioetycznych prokreacja wspomagana medycznie problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej aspekty etyczno – prawne reklamy produktów leczniczych refundacja leków w świetle nowelizacji ustawy farmaceutycznej

Zasady kwalifikacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK;
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
Opłaty: nie ma opłaty wpisowej; słuchacze po zakończeniu rejestracji dokonują wpłat wg ustalonego harmonogramu na wyznaczone indywidualne konto

Wysokość czesnego

W roku akademickim 2018/2019 opłata edukacyjna wynosi 4400 PLN. 30 PLN - opłata za wydanie świadectwa.

Dodatkowe informacje

W ramach Studiów Podyplomowych prowadzona jest platforma e-learningowa, która umożliwia korzystanie z udostępnionych skryptów z zajęć. Organizator przewiduje dodatkowo organizację konferencji w ramach promocji studiów, bezpłatną dla uczestników studiów podyplomowych.