Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Studia podyplomowe Filozofii i Etyki

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 08:00:00 do 2018-09-30 23:59:00

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia w formie konwersatoriów z różnych dziedzin filozofii (metafizyka, etyka, antropologia, aksjologia, estetyka, epistemologia), ale także z metodyki nauczania filozofii oraz kultury logicznej, na którą w ramach podstaw programowych dla przedmiotu filozofia i etyka, położony jest szczególny nacisk. W ramach zajęć proponowane są również wykłady ukazujące główne problemy oraz spory filozoficzne i etyczne, co umożliwia wyjście poza historyczno-filozoficzne nauczanie filozofii i odnoszenie ich do współczesnej sytuacji kulturowej, historycznej i społecznej. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 243 godzin dydaktycznych (w tym ponad 30 godzin w ramach e-learningu). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2018/2019 nabór na studia prowadzony będzie w terminie 01.06.2018 r. - 30.09.2018 r. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji w IRK (w systemie znajdują się informacje na temat wymaganych dokumentów i terminów ich składania).

Wysokość czesnego

Opłaty w roku akademickim 2017/2018: Za obydwa semestry (I i II) – 3300,00 zł

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK; 2) jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne) 3) dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą); 4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu w IRK komplet dokumentów należy: • przesłać pocztą na adres: Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 pok. 301, 01-938 Warszawa • lub złożyć osobiście: Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23, pok. 301