Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Humanistycznych

Podyplomowe Studium Logopedyczne

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata Prowadzący: dr Małgorzata Furgała

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-08 do 2018-11-30

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

Podstawą przyjęcia na podyplomowe studia logopedyczne jest przedstawianie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest wymowa kandydata oraz budowa jego narządów mowy. Kandydat musi mieć prawidłowy słuch potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym po badaniu audiologicznym. Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest motywacja do podjęcia studiów logopedycznych oraz ogólna wiedza z zakresu logopedii. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Kierownik Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW oraz dwóch logopedów – wykładowców studium. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej i potwierdzenie przyjęcia na studia przekazywane są w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmowane są wtedy także dokumenty od kandydatów. W sytuacji, gdy pozostaną wolne miejsca przewidujemy nabór uzupełniający, który odbędzie się we wrześniu 2018 r. Dokładana data zostanie podana pod koniec czerwca 2018 r. W naszym studium mamy 40 miejsc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy, ale pierwszeństwo przyjęcia na studia mają absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych, filologicznych, kierunków ze specjalnością nauczycielską, aktorskich i medycznych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść zaświadczenie o stanie narządu słuchu i mowy oraz komplet dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 15.30   na kampusie przy ul Dewajtis 5, w nowym budynku,  w sali 215 (poziom -1).

W sytuacji, gdy pozostaną wolne miejsca przewidujemy nabór uzupełniający, który odbędzie się we wrześniu 2018 r. Dokładana data zostanie podana pod koniec czerwca 2018 r.

Wysokość czesnego

2 150,00 zł za jeden semestr. Studia trwają cztery semestry. Jest możliwość opłaty czesnego w ratach miesięcznych. Dodatkowo 30 zł za otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. UWAGA! NIE POBIERAMY OPŁAT REKRUTACYJNYCH.

Dodatkowe dokumenty

Spis koniecznych dokumentów: kwestionariusz osobowy, kserokopia odpisu dyplomu lub oryginalnego dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualny audiogram lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające prawidłowy słuch, jedno zdjęcie legitymacyjne (o ile nie zostało wgrane do sytemu IRK).