Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Prawa Kanonicznego

Sądownictwo i administracja w Kościele

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-06 10:00:00 do 2018-09-28 22:00:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), łącznie obejmują ok. 146 godzin wykładowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. W roku akademickim 2018/2019 przewiduje się następujące terminy zjazdów: październik: 20; listopad: 17; grudzień: 1, 15; styczeń: 12, 26; luty: 23; marzec: 9, 23; kwiecień: 6, 13; maj: 11, 25; czerwiec: 8. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w drugiej połowie września. Zapisy na studia odbywają się od 6 czerwca 2018 roku do 30 września 2018 roku. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, pokój nr 54, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11/12, email: prawokan@uksw.edu.pl. Studia mogą być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników. Opłata za studia wynosi 2000 zł za semestr (4000 zł za rok). Wymagane dokumenty: • podanie z systemu IRK • kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii; oryginał lub odpis dyplomu do wglądu oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem; • 1 fotografia format legitymacyjny, tylko jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu; • po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK, słuchacze otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wnieść opłatę na studia.

Wysokość czesnego

2000 złotych za semestr. 4000 złotych za rok.