Studia podyplomowe Statystyka Medyczna

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Zapisy

od 2020-06-01 do 2020-09-30 00:59:59

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe Statystyka medyczna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, przyporządkowanego do co najmniej jednego z następujących obszarów wiedzy:

 • nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe,
 • nauki techniczne,
 • nauki przyrodnicze.

Absolwent Studiów podyplomowych Statystyka medyczna uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 30 punktów ECTS. Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy.

Zasady kwalifikacji

Przyjęcia na bazie kolejności zgłoszeń osób legitymujących się dyplomem ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku studiów przyporządkowanego do co najmniej jednego z następujących obszarów wiedzy:

 • nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe,
 • nauki techniczne,
 • nauki przyrodnicze.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (jest to kwestionariusz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych, do wglądu na http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/studia-podyplomowe);
 2. jedno zdjęcie;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Przy zapisie konieczne jest przyniesienie oryginału dyplomu do wglądu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://www.wmp.uksw.edu.pl/pl/node/35

Wysokość czesnego

5.000,00 PLN za dwusemestralne kształcenie