Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Studia podyplomowe - Matematyka

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-01 01:00:00 do 2020-12-06 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe z Matematyki; przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierwszego stopnia, posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty). Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego obejmującego 10-20 stron formatu A4 (nie licząc strony tytułowej, spisu treści i literatury). Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

 

Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy (terminy są upubliczniane na początku roku akademickiego na stronie www Wydziału, zakładka: Studia, pozycja: Podyplomowe).

Zasady kwalifikacji

STUDIA KOSZTUJĄ 2000,00 PLN ZA 1 SEMESTR (nie ma opłaty rekrutacyjnej).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ścisłym np. informatyka, matematyka, chemia lub fizyka, ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej np. Politechniki. Wymagane też jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, gdyż w trakcie studiów studenci odbywają praktyki w szkole.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (jest to kwestionariusz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych, do wglądu na http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/studia-podyplomowe);
  2. jedno zdjęcie;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Przy zapisie konieczne jest przyniesienie oryginału dyplomu do wglądu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://www.wmp.uksw.edu.pl/pl/node/35

Terminy egzaminów

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

2 000,00 PLN za 1 semestr.

Dodatkowe informacje

Program nauczania opracowany jest zgodnie z:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

- Uchwała Nr 14/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz planowania zajęć dydaktycznych