Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Studia podyplomowe - Matematyka

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-07 01:00:00 do 2017-10-30 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe z Matematyki; przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierwszego stopnia, posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty). Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego obejmującego 10-20 stron formatu A4 (nie licząc strony tytułowej, spisu treści i literatury). Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy (terminy są upubliczniane na początku roku akademickiego na stronie www Wydziału, zakładka: Studia, pozycja: Podyplomowe).

Zasady kwalifikacji

STUDIA KOSZTUJĄ 1600,00 PLN ZA 1 SEMESTR (nie ma opłaty rekrutacyjnej).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ścisłym np. informatyka, matematyka,chemia lub fizyka, ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej np. Politechniki. Wymagane też jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, gdyż w trakcie studiów studenci odbywają praktyki w szkole.

Kandydat na studia rejestruje się na Uczelnię poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów, zakładka studia podyplomowe. Do Dziekanatu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, który mieści się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawa w budynku nr 21, pokój 113 należy dostarczyć:

1 formularz rekrutacyjny

2 odpis dyplomu i xero tego odpisu

3 xero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Rejestracja na studia trwa do 30 września.

Terminy egzaminów

O przyjęciu na studia decyduje Dziekan.

Wysokość czesnego

1600,00 PLN za 1 semestr.

Dodatkowe informacje

Program nauczania opracowany jest zgodnie z:

Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami),

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków (załącznik nr 3 dotyczący studiów na kierunku Matematyka)

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie st

Uchwałą nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Efekty kształcenia

Kierunek Matematyka o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarze kształcenia nauk ścisłych, w związku z tym niezbędne jest osiągnięcie przez absolwenta studiów podyplomowych efektów kształcenia odpowiednich dla tego obszaru. Każdy uczestnik studiów podyplomowych jest absolwentem

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1175)
+pokaż więcej informacji