Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 01:00:00 do 2018-10-15 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w gimnazjum i szkole średniej jako kolejnego przedmiotu. Rozpoczynają się od roku 2014/2015. Trwają trzy semestry.

Wymagania wstępne(oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu nauk ścisłych bądź technicznych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogoicznego

Zasady rekrutacji

wg kolejności zgłoszeń

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych i nauk technicznych

Wiedza

-ma wiedze na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania
-ma podstawowa wiedze w zakresie konstruowania algorytmów, zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów
-ma wiedze na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
-ma wiedze na temat zarzadzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych
-ma wiedze na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci
-ma wiedze ogólną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i technologii internetowych
-ma wiedze dotycząca zasad działania systemów operacyjnych
-ma wiedze dotycząca budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
-ma podstawowa wiedze dotycząca prawnych i społecznych aspektów informatyki
-ma wiedzę z zakresu planowania, organizacji realizacji i ewaluacji procesu nauczania przedmiotów informatycznych

Umiejętności

-projektuje, analizuje pod kątem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów
-posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji
-potrafi stosować podstawowe metody informatyczne w celu wydobywania i przetwarzania wiedzy
-uczy się samodzielnie
-potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać metody i narzędzia przetwarzania informacji graficznej
-porozumiewa się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych
-potrafi przetwarzać i organizować dane z wykorzystaniem pakietów biurowych
-potrafi wykorzystywać w nauczaniu nowoczesne urządzenia dydaktyczne, w tym platformę e-learningową
-pozyskuje informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie
-konfiguruje i administruje wybrany system operacyjny, instaluje potrzebne oprogramowanie
-definiuje sieci i podsieci i przystosowuje urządzenia do pracy z nimi
-potrafi stosować podstawowe metody informatyczne w celu wydobywania i przetwarzania wiedzy
-Potrafi planować pracę w zawodzie nauczyciela informatyki i technologii informacyjnych z uwzględnieniem wymogów prawnych i etycznych

Kompetencje społeczne

-zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
-formułuje pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
-pracuje zespołowo; określa priorytety w projektach mających długofalowy charakter
-docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
-identyfikuje społeczne aspekty wdrażania zdobytej wiedzy i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz jest świadomy rozwoju systemów informatycznych, który wymaga stałego dokształcania się

Zasady kwalifikacji

STUDIA KOSZTUJĄ 1800,00 PLN ZA 1 SEMESTR (nie ma opłaty rekrutacyjnej).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ścisłym np. informatyka, matematyka, chemia lub fizyka, ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej np. Politechniki. Wymagane też jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, gdyż w trakcie studiów studenci odbywają praktyki w szkole.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (jest to kwestionariusz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych, do wglądu na http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/studia-podyplomowe);
  2. jedno zdjęcie;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Przy zapisie konieczne jest przyniesienie oryginału dyplomu do wglądu.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://www.wmp.uksw.edu.pl/pl/node/35

Wysokość czesnego

1.800,00 PLN za semestr