Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Pedagogicznych

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 06:00:00 do 2018-09-18 08:00:00

Limit miejsc

40

Opis

Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Obsługa administracyjna:

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

CEL STUDIÓW: Celem kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej oraz do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi i ze zmianą środowiska edukacyjnego. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska: – nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III); – pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta w przedszkolach i szkołach, w których kształcą się dzieci uchodźcze, cudzoziemskie, mniejszości narodowych i etnicznych, dzieci reemigrujące, zmieniające środowisko edukacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 248, poz.1483), z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532) i z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 50, poz. 400)).

 

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra (ewentualnie tytuł zawodowy  licencjata) oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne), które chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) i w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny).

Przygotowanie słuchacza w ramach studiów podyplomowych do pracy z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi, wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, dodatkowo podnosi uzyskane kwalifikacje przedszkolne i wczesnoszkolne.

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 345 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 180 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji zawodowych) jest:

– uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,

– uzyskanie zaliczeń przedmiotów i zdanie wymaganych egzaminów,

– realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych,

– zdanie egzaminu dyplomowego.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 

Moduł psychologiczno-pedagogiczny

-        Psychologia rozwoju dziecka z elementami psychologii wychowawczej [15 godz., konwersatorium]

-        Pedagogika przedszkolna z warsztatem metodycznym [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]

-        Pedagogika wczesnoszkolna z warsztatem metodycznym [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]

-        Aspekty socjalizacji dziecka w grupie rówieśniczej przedszkola i szkoły [10 godz., konwersatorium]

-        Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole [15 godz., ćwiczenia]

-        Elementy diagnostyki i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym [15 godz., ćwiczenia]

-        Partnerstwo edukacyjne: placówka, nauczyciel, uczeń, rodzic, instytucje, lokalna społeczność [5 godz., wykład; 10 godz., ćwiczenia]

-        Zabawy i gry w przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [10 godz., ćwiczenia]

-        Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]

-        Warsztat komunikacji interpersonalnej [10 godz., warsztat]

-        Kultura żywego słowa i emisja głosu [10 godz., warsztat]

 

Moduł merytoryczno-dydaktyczny

-        Elementy prawa oświatowego [5 godz., konwersatorium]

-        Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka [5 godz., wykład]

-        Podstawa programowa, programy kształcenia i podręczniki szkolne [5 godz., konwersatorium]

-        Edukacja językowa i polonistyczna z warsztatem metodycznym [15 godz., ćwiczenia]

-        Edukacja matematyczna z warsztatem metodycznym [15 godz., ćwiczenia]

-        Edukacja społeczno-przyrodnicza i ekologiczna z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]

-        Edukacja plastyczna z warsztatem metodycznym [10 godz., ćwiczenia]

-        Elementy metodyki zajęć technicznych i komputerowych [5 godz., ćwiczenia]

-        Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna z warsztatem metodycznym [5 godz., ćwiczenia]

-        Multimedia w edukacji z elementami uniwersalnego projektowania przekazu dydaktycznego [10 godz., ćwiczenia]

-        Konstruowanie programów nauczania oraz projektów edukacyjnych [10 godz., ćwiczenia]

-        Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja działań dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i w szkole [10 godz., konwersatorium]

-        Książki dla dzieci i literatura dziecięca [10 godz., konwersatorium]

-        Dziecko w świecie sztuki [10 godz., konwersatorium]

-        Drama i formy teatralne w przedszkolu i wczesnej edukacji [10 godz., warsztat]

-        Metody kooperacyjne i aktywizujące w przedszkolu i wczesnej edukacji [10 godz., ćwiczenia]

 

Moduł międzykulturowy

-        Edukacja i wychowanie w kulturach świata [10 godz., wykład]

-        Dzieci uchodźcze, cudzoziemskie i reemigrujące w polskim systemie wychowania i kształcenia [5 godz., wykład]

-        Psychologiczne aspekty uchodźctwa, cudzoziemstwa, migracji i reemigracji w rozwoju dziecka [10 godz., wykład]

-        Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagogicznej [10 godz., konwersatorium]

-        Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i ze zmianą środowiska edukacyjnego [15 godz., konwersatorium]

-        Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokumentowanie pracy z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi [10 godz., ćwiczenia]

 

Praktyki zawodowe [180 godz.]

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, nauczyciele-metodycy i psychologowie mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pracownicy ośrodków dla uchodźców, szkół kształcących cudzoziemców i instytucji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

TERMINY ZJAZDÓW:

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.

 

Opłaty:

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1950 zł za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2018 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji: 01.06.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04 czerwca 2018 r. (dokumenty przyjmujemy w poniedziałki i wtorki)

Ostatni dzień rekrutacji – do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż do dnia 18.09.2018 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Studia zostają uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników.

Zasady kwalifikacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji: 01.06.2018 r.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2018 r.

 PROCEDURA REKRUTACJI:

1.Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
https://podyplomowe.uksw.edu.pl
2.Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego.
3.Złożenie dokumentów:
 - kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany z IRK;
 - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 - udokumentowanie kwalifikacji nauczycielskich: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na specjalności nauczycielskiej lub kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego lub kursu pedagogicznego nadającego kwalifikacje nauczycielskie (dyplom; świadectwo ukończenia kursu);
 - jedno zdjęcie (format 35x45 mm – jak do dowodu osobistego) - tylko w przypadku nie wgrania do systemu IRK
 - w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym – kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu).Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa.

Terminy przyjmowania dokumentów: poniedziałki w godz. 9:00-12:00 ; wtorki w godz. 12:30-15:00