Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Pedagogicznych

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rejestracja dodatkowa)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-10-19 10:00:00 do 2016-10-19 11:00:00

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Uzyskiwane uprawnienia dają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego (np. jako nauczyciel wspomagający). Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów uczniów ze SPE na różnych etapach edukacyjnych (na przykład tzw. szkolny specjalista). Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe (dla absolwentów studiów I stopnia) i ponadpodstawowe – ogólnodostępne; ośrodki kultury; placówki opiekuńczo-wychowawcze (m.in. świetlice środowiskowe, terapeutyczne); poradnie psychologiczno-pedagogiczne – instytucje realizujące program edukacji inkluzyjnej. Posiadane przez Absolwenta przygotowanie zawodowe daje uprawnienia do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego: wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego – rehabilitanta, doradcy i konsultanta. Absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych, właściwych dla kwalifikacji osiąganych w ramach Studiów Podyplomowych, w tym: w instytucjach systemu edukacji, opieki zdrowotnej, sektora pracy i polityki społecznej; zatrudnienie w celu optymalizacji procesu kształcenia, wychowania, opieki i terapii pedagogicznej. Studia Podyplomowe stworzą możliwość zatrudnienia w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, w tym zwłaszcza obejmujących swym oddziaływaniem osoby z trudnościami rozwoju i adaptacji społecznej: w przedszkolach i szkołach integracyjnych (z oddziałami integracyjnymi) – na stanowisku pedagoga wspomagającego, w szkołach i przedszkolach pracujących według koncepcji edukacji włączającej – w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta, w placówkach oświatowych – w roli nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. Przygotowanie zawodowe uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dziecku z trudnościami rozwoju, z niepełnosprawnością i jego rodzinie w: placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne), placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty); centrach pomocy rodzinie, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego – doradcy – konsultanta), ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej); placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); placówkach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym; na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych (pełnomocnik lub koordynator w środowiskach samorządowych); stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach, itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością, z trudnościami rozwoju i adaptacji społecznej. Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, a zwłaszcza specjalistycznego, w zakresie edukacji oraz rehabilitacji osób z problemami rozwoju i adaptacji społecznej. Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z zakresu pedagogiki lub innych nauk pokrewnych (np. psychologia, socjologia, itp.) oraz absolwentów innych kierunków studiów: posiadających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – ukończona specjalizacja nauczycielska, ukończone studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, kurs pedagogiczny (dyplom; świadectwo ukończenia kursu). MOŻLIWE JEST UZYSKANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO W CZASIE TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (przedłożenie przez Słuchacza poświadczenia uzyskania przygotowania pedagogicznego jest warunkiem koniecznym uzyskania świadectwa ukończenia studiów). nie posiadających uprawnień do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Studia Podyplomowe skierowane są zatem do: nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych) zatrudnionych w placówkach ogólnodostępnych: przedszkolnych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych lub pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. nie posiadających uprawnień do wspierania edukacji i rehabilitacji tych uczniów, w charakterze pedagoga specjalnego. W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych Absolwent zdobędzie wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z dysfunkcją wzroku, z dysfunkcją słuchu, głuchoniewidomymi, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i zachowania, z zaburzeniami mowy, z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD, w tym z zespołem Aspergera), z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniami szczególnie uzdolnionymi, z doświadczającymi trudności w adaptacji społecznej uczniami uchodźczymi, cudzoziemskimi i reemigrującymi. Przedmioty realizowane na studiach zorientowane są wokół obszarów: pedagogiki specjalnej, psychopatologii rozwoju i osobowości, metodyk oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego, konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych (w tym analiza i wymiana doświadczeń) oraz elementarnej nauki języka migowego, alfabetu Lorma, fonogestów i technik brajlowskich. Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne specjalne absolwenta studiów podyplomowych uzupełniają zajęcia z zakresu etyki zawodu nauczyciela, partnerstwa edukacyjnego, elementów treningu zastępowania agresji u uczniów, strategii radzenia sobie z trudnym rodzicem, strategii wspomagających integrację społeczną uczniów, technik twórczego uczenia się, zapamiętywania, motywowania, technik plastycznych w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, profilaktyki i terapii uzależnień, adaptacji pomocy dydaktycznych i technologii wspomagających w edukacji i terapii osób z dysfunkcją wzroku, adaptacji otoczenia do potrzeb osób z zaburzeniami rozwoju, orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku, gier i zabaw ruchowych w terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole. Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 370 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów, w tym: wykłady (60), konwersatoria (150), ćwiczenia (130), warsztaty (30) oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania. Zjazdy odbywać się będą w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych dwa razy w miesiącu, w piątek (w godzinach popołudniowych) oraz w sobotę. Wykłady będą organizowane dla całego kursu Konwersatoria prowadzone będą w 30-osobowych grupach Ćwiczenia i warsztaty zorganizowane będą w małych 10-osobowych grupach Planowane są warsztaty wyjazdowe (po 5 godzin dla 10 grup) do placówek edukacyjnych pracujących według modelu włączającego