Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-20 07:00:00 do 2019-09-20 23:59:00

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą 

edycja VIII

 

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 20 maja 2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 20 maja 2019 r. (dokumenty przyjmujemy w pn 9.00-12.00 i wt 12.30-15.00)

Czas trwania studiów: dwa semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 2000 zł

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  20 września 2019 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  24 września 2019 r.

 

CEL STUDIÓW

    Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

 

KWALIFIKACJE

      Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce)

 

ADRESACI

         Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej

pracowników nadzoru pedagogicznego,

pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych
w administracji państwowej wszystkich szczebli,

animatorów działań i organizacji oświatowych,

osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

   Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

     Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

  Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

    Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

    Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

 

PROGRAM STUDIÓW

    Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy organizacji i zarządzania

Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej

Placówka oświatowa w środowisku lokalnym

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą

Marketing i promocja szkoły

Etyka zawodu dyrektora

Komunikacja interpersonalna

Zamówienia publiczne w oświacie

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole

Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty

Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły

Praktyka kierownicza

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,

Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)

Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

 

TERMINY ZJAZDÓW

          Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00.

semestr I

semestr II            

PAŹDZIERNIK

11-12 października

25-26 października

 

LUTY

28-29 lutego


LISTOPAD

15-16 listopada

29-30 listopada

MARZEC

13-14 marca

27-28 marca


GRUDZIEŃ

13-14 grudnia

KWIECIEŃ

17-18 kwietnia

STYCZEŃ / LUTY

10-11 stycznia

17-18 stycznia

31 stycznia – 1 lutego

MAJ

8-9 maja

22-23 maja

 


 

CZERWIEC

5-6 czerwca

 

 

 

 

 

 

OPŁATY

       Studia są płatne. Wysokość czesnego - 2000 zł za jeden semestr. Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł. 

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa - 4000 zł - termin wymagalności - 10 października 2019 r.

b) IX rat

Rata

Termin wymagalności

Należność

Rata I

10 października 2019 r.

500 zł

Rata II

12 listopada 2019 r.

500 zł

Rata III

10 grudnia 2019 r.

500 zł

Rata IV 

10 stycznia 2020 r. 

500 zł

 

Rata V

10 lutego 2020 r.

400 zł

Rata VI

10 marca 2020 r.

400 zł

Rata VII

10 kwietnia 2020 r.

400 zł

Rata VIII

11 maja 2020 r.

400 zł

Rata IX

10 czerwca 2020 r.

400 zł

 

 

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

 

PROCEDURY REKRUTACJI

 Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

   O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl)

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 20 maja 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  20 maja 2019 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  20 września 2019 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  24 września 2019 r.

 

PROCEDURA

...
(liczba słów w pełnym opisie: 250)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać po zarejestrowaniu się, w poniedziałki oraz wtorki (od dnia 20.01.2019 r.), nie czekając na żaden komunikat kwalifikacji. Pierwszy krok to rejestracja w systemie, drugi, to złożenie dokumentów. Każdy z Państwa, który zarejestruje się w systemie zaproszony jest do złożenia dokumentów w najbliższy poniedziałek lub wtorek. Sama internetowa rejestracja nie gwarantuje miejsca na studiach.