Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 06:00:00 do 2019-02-28

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne

 

Uczestnicy studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

 

Uprawnienia studiów podyplomowych 

Studia nadają kwalifikacje do pracy  na stanowisku nauczyciela zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Organizacja studiów podyplomowych

Czas trwania : 3 semestry

Liczba godzin: 340

Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)

Forma zakończenia: pisemny test końcowy

 

Warunki studiowania

Studia są płatne. Zajęcia odbywają się w systemie piątkowo – sobotnim (w piatek zajęcia odbywają się od godz. 16.00) Wszystkie zajęcia objęte planem studiów mają charakter obligatoryjny. Obowiązkowe są również praktyki pedagogiczne w liczbie godzin 150, które można realizować w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem, zaliczenie praktyk oraz końcowego testu pisemnego.

 

Profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent powinien dysponować wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie:

- wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, umożliwiającej dostrzeganie i wnikliwe analizowanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, 

- dydaktyki i  szczegółowej metodyki działalności dydaktycznej, skutecznego i efektywnego działania pedagogicznego,

- komunikacji społecznej,

- doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

 

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

 

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Pedagogika ogólna.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej.
 3. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych.
 4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki.
 5. Prawo i polityka oświatowa.
 6. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
 7. Kultura języka i emisja głosu.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela.
 10. Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych.
 11. Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 12. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 13. Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch).
 14. Komunikacja interpersonalna.
 15. Konstruowanie planów i programów kształcenia.
 16. Seminarium dyplomowe.
 17. Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach – 50 godzin).
 18. Praktyka pedagogiczna – 100 godzin.

 

Opłaty

Czesne za studia w roku akad. 2018/2019 wynosi 1700 zł za semestr

studia trwają trzy semestry

opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja:

 • Zasady naboru na studia podyplomowe

Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym
(lic., inż., mgr,)

 • Termin zgłoszeń na studia podyplomowe:

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl )

 

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji – 01.06.2018 r.

Ostatni dzień rekrutacji – 28.02.2019 r. (bądź w momencie wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc)

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://podyplomowe.uksw.edu.pl (od 01.06.2018 r.)

             Podczas procedury rejestracji konieczne jest wybranie konkretnych studiów .

      2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego

      3. Złożenie dokumentów (do dnia 18.09.2018 r.)

         - kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK

...
(liczba słów w pełnym opisie: 287)
+pokaż więcej informacji