Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Studiów nad Rodziną

Studia Podyplomowe Coach Rodzinny

Type of studies: postgraduate System of studies: part-time (extramural) Duration: Trzy semestry

   back
ZAREJESTRUJ SIĘ
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-05-01 12:00:00 to 2019-10-01

Limit of students

30

Language

polish

Description

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.

Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego. Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.

Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

Admission rules

Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), - jedno zdjęcie w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), - w przypadku osób duchownych zgoda przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215, 01-938 Warszawa

the amount of tuition fee

Opłata za semestr wynosi 4.000,00 zł. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.