Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Studiów nad Rodziną

Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-10-01

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.

 

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.

Dane pacjentów, jako dane wrażliwe, podlegają w Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE prawnej ochronie. System tej ochrony jest ważny nie tylko dla pacjenta oraz poszczególnych placówek medycznych,
z którymi ma kontakt. Poznanie i respektowanie całego systemu ochrony danych osobowych
w sektorze medycznym, podlegającemu prawu krajowemu oraz prawodawstwu UE, jest także ważne dla całego szeregu instytucji zarządzających danymi pacjentów. W szeregu tych instytucji zatrudnianych jest wiele osób, które – nie będąc przedstawicielami nauk medycznych – zarządzają
i administrują danymi drażliwymi pacjentów. Pracownicy ci, w ramach dwóch semestrów mają zdobyć wiedzę na temat istoty ochrony danych osobowych i ich uzasadnienia w ochronie praw człowieka, systemu organizacji sektora medycznego w Polsce, sposobów organizacji i ochrony rejestracji zbiorów danych pacjentów w Polsce, sposobu ochrony tych danych oraz prawnych możliwości ich przekazywania.

Absolwenci Studiów poznają także oraz zdobędą umiejętności w zakresie ochrony danych pacjentów w konkretnych sytuacjach medycznych: profilaktyki zdrowia, badań klinicznych, transplantologii, prowadzenia dokumentacji medycznej, służby krwi, działalności farmaceutycznej. Absolwenci poznają również podstawowe dylematy pracy w sektorze medycznym oraz będą posiadać kompetencje
w ocenie tych sytuacji oraz umiejętności w ich rozwiązywaniu. Absolwent zostanie także wyposażony w kompetencje w kontakcie z klientem służby zdrowia oraz umiejętności w postaci odporności na psychomanipulacje i zarządzanie stresem, w sytuacji nacisków ze strony osób trzecich, gdy stoi na straży ochrony danych pacjentów.

Absolwenci o dotychczasowym wykształceniu prawniczym, zdobędą poszerzoną wiedzę pozwalającą im zarówno reprezentować pacjentów w sporach prawnych z instytucjami medycznymi, w sytuacji, gdy uznali, że te naruszyły ich prawa do prywatności, jak i poznać najnowsze rozwiązania prawne w celu ochrony prawnej centrów medycznych i ich interesów.

Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak
i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM STUDIÓW DOSTĘPNY NA STRONIE WWW WYDZIAŁU: http://www.wsr.uksw.edu.pl/node/14

TERMINY ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr zimowy roku akademickiego 2018/19, drugi – to semestr letni roku akademickiego 2018/19. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), - jedno zdjęcie w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215, 01-938 Warszawa

Wysokość czesnego

Opłata za rok wynosi 6400,00 zł. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.