Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Studiów nad Rodziną

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-11-30

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.

W ramach realizacji programu studiów przekazywana jest wiedza na temat:

 • filozoficznych, teologicznych, historycznych, społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i prawnych podstaw małżeństwa i rodziny;
 • wybranych filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka, stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;
 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym i religijnym;
 • rodzajów więzi rodzinnych, społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, o procesach komunikowania interpersonalnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń;
 • podstawowych teorii dotyczących wychowania, etapów życia rodzinnego, uczenia się i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów;
 • różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • struktury i funkcji systemu rodzinnego; celów, podstaw prawnych i administracyjnych funkcjonowania wybranych instytucji związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie;
 • zasad i norm etycznych odnoszących się do życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia;
 • sposobów wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej i wychowawczej, poprzez znajomość metod rozpoznawania płodności i znajomość procesu wychowawczego, rozpoznawanie zagrożeń;
 • sposobów wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych, diagnozowania przyczyn i skutków kryzysów małżeńskich i rodzinnych;
 • polityki społecznej oraz o instytucji i organizacji działających na rzecz małżeństwa i rodziny, w strukturach Kościoła katolickiego i państwa.

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), - jedno zdjęcie w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), - w przypadku osób duchownych zgoda przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215, 01-938 Warszawa

Wysokość czesnego

Opłata za rok wynosi 2000,00 zł (1000,00 zł/semestr) plus 30,00 zł - opłata jednorazowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów