Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 06:00:00 do 2018-10-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

W swoich zaleceniach co do sposobu wyboru kierownika duchowego św. Teresa z Avila, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę, jako najistotniejsze przymioty kandydata wymieniała wiedzę, doświadczenie i roztropność. Celem Studiów jest dostarczenie osobom podejmującym się posługi kierownictwa, lub pełniącym funkcje, które są z tą posługą w jakiś sposób związane, a także innym zainteresowanym, zwłaszcza pragnącym z tej posługi owocnie korzystać, odpowiedniej, fundamentalnej wiedzy tak teoretycznej, jak i płynącej z doświadczenia, aby zbliżyć się do spełnienia wspomnianych warunków. Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego. W ramach Studiów prowadzone są następujące wykłady: - Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego. - Droga rozwoju życia duchowego. - Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej. - Ojcostwo, starczestwo, przyjaźń duchowa, towarzyszenie duchowe – różne formy kierownictwa duchowego w historii Kościoła. - Kierownictwo duchowe a psychoterapia. - Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego. - Kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego. - Praktyka kierownictwa duchowego na drodze powołania kapłańskiego. - Elementy kierownictwa duchowego wobec osób uzależnionych. - Kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych. - Zasadnicze kierunki kierownictwa duchowego w praktyce duszpasterstwa parafialnego. - Elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych. - Kierownictwo duchowe wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży.

Zasady kwalifikacji

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.48) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu); dwa zdjęcia; odpis i kserokopia dyplomu. Dokumenty przyjmowane są od dnia 11 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00 (pokój 48).

Wysokość czesnego

1400 zł za rok. Możliwość dokonywania opłaty w miesięcznych ratach.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: /www.kierownictwo.duchowe.uksw.edu.pl/