Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Mariologii

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 06:00:00 do 2018-09-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z mariologii w ramach studiów teologicznych jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), która w Dodatku II do art. 64 «Ordinationum», nr 12 [AAS 71(1979) 520] mówi o możliwości uzyskiwania licencjatu i doktoratu z teologii ze specjalizacją z mariologii na Wydziałach Teologicznych, tam gdzie istnieje sekcja specjalizacji z mariologii. Wagę odpowiedniego przygotowania studentów teologii i kandydatów do kapłaństwa w dziedzinie mariologii podkreśliła Kongregacja Wychowania Katolickiego w swoim Liście z dnia 25 marca 1988 roku, zatytułowanym Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej. List ten został skierowany do Wydziałów Teologicznych, Seminariów i Ośrodków Studiów Kościelnych. W tym dokumencie Kongregacja przypomina, że wykład mariologii powinien stanowić integralną część wykładu teologii, a wykładowcy mariologii powinni zdobyć odpowiednie przygotowanie, czyli licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją z mariologii. W sposób najbardziej wyraźny o konieczności specjalistycznej formacji mariologicznej mówi Nota Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z dnia 8 grudnia 2001 roku, która precyzuje, że mariologii powinni nauczać wykładowcy odpowiednio przygotowani, posiadający minimum licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją w mariologii (w zakresie mariologii). Odpowiadając na te wskazania Stolicy Świętej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął w roku akademickim 2010/2011 prowadzenie studiów podyplomowych z mariologii. Są to dwuletnie studia podyplomowe /4 semestry/. W ramach studiów odbędzie się 288 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady kwalifikacji

PREDOKTORANCKIE PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Absolwenci tych studiów mogą kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach doktoranckich. Po zakończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich zdają egzamin licencjacki, celem uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego z teologii w zakresie mariologii. Stopień doktora teologii – zgodnie z regulaminem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uzyskuje się natomiast po zakończeniu studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie pracy doktorskiej. PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny

Wysokość czesnego

1600 zł/rok - studia podyplomowe 2 300 zł/rok - studia predoktoranckie (dyplom magistra teologii)

Dodatkowe dokumenty

Po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK należy złożyć następujące dokumenty: • Podanie z IRK • Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu) • Dwa zdjęcia • Odpis i kserokopia dyplomu (część A i B) • W przypadku osób duchownych – skierowanie Wyższych Przełożonych

Dodatkowe informacje

Celem studiów mariologicznych jest: - przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni - pogłębienie wiedzy mariologicznej - przygotowanie mariologiczne liderów ( moderatorów, animatorów a także członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych) - przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych - pogłebienie wiedzy i duchowości maryjnej Miejsce zajęć dydaktycznych - Wykłady odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl