Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studium Teologii

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-06 06:00:00 do 2017-10-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy teologicznej. W przypadku osób legitymujących się tytułem magistra z innego kierunku niż teologia, posiadających już kwalifikacje pedagogiczne Studium przygotowuje do prowadzenia nauczania religii w szkole. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje ok. 280 godzin wykładów oraz ok. 240 godzin ćwiczeń.

Zasady kwalifikacji

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studium Teologii należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.53) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu); dwa zdjęcia; opinia ks. proboszcza; odpis i kserokopia dyplomu magisterskiego. Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 10 czerwca 2017 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00 (pokój 53).

Wysokość czesnego

2100 zł za rok.

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość opłaty w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca w okresie wykładowym lub w dwóch ratach.>Indywidualny numer konta w USOS-web będzie wygenerowany po złożeniu dokumentów.