Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa

Type of studies: postgraduate System of studies: part-time (extramural) Duration: Dwa semestry

   back
ZAREJESTRUJ SIĘ
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-06 06:00:00 to 2017-10-30 23:59:00

Language

polish

Description

Celem Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest kształcenie osób pragnących pracować w mass mediach. Ich bogactwo i różnorodność wymagają stałego podwyższania kwalifikacji ogólnych, jak i specjalizowania się w określonych rodzajach. Zróżnicowany rynek środków społecznego przekazu, na który składają się media ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, środowiskowe; publiczne i prywatne, komercyjne i społeczne, tradycyjne i nowe, czyli prasa, radio, telewizja, media internetowe wymagają coraz większego profesjonalnego przygotowania do pracy dziennikarskiej; zmienność rynku pracy determinuje konieczność elastyczności i wszechstronnych umiejętności. Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są więc przeznaczone dla kandydatów na dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, a także pracowników agencji informacyjnych. Warto podkreślić, że tradycja studiów dziennikarskich na UKSW ma już 20 lat, a wśród wykładowców są doświadczeni dziennikarze ze wszystkich rodzajów mediów. Czas trwania Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa wynosi dwa semestry ( razem: 220 godzin zajęć dydaktycznych, 110 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń oraz praktycznych zajęć warsztatowych ). Podyplomowe Studia Dziennikarstwa zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych, nie mniejszej niż 20 osób Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie kolokwiów oraz przygotowanie pracy pisemnej z zaproponowanych czterech dziedzin.

Admission rules

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa są przeznaczone dla osób z dyplomem magistra lub licencjata jakiejkolwiek specjalności naukowej czy zawodowej, a także - w indywidualnych przypadkach i w ograniczonym zakresie - dla studentów z wyższych lat studiów, którzy Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (formularz zatwierdzony przez MEN) mogą jednak otrzymać pod warunkiem, że przedstawią dyplom magisterski lub licencjacki. Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Dziennikarstwa należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.53) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu); dwa zdjęcia; odpis i kserokopia dyplomu. Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 12 czerwca 2017 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00 (pokój 53).

the amount of tuition fee

1950 zł semestr

Additional information

Bliższych informacji udziela dr Grzegorz Łęcicki (mail: teogrzel@vp.pl).