Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata Prowadzący: ks. prof. Marian Kowalczyk Termin: -

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-01 06:00:00 do 2019-10-15 23:59:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Celem trzyletnich podyplomowych studiów z teologii apostolstwa i życia konsekrowanego jest pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne. - przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrytsusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań początku trzeciego tysiąclecia - przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych) - przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów, ale nie tylko ich - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej współczesnego świata i budowania cywilizacji miłości.

 

Adresaci niestacjonarnych studiów podyplomowych:

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy - zapraszamy moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych: szczególnie zapraszamy świeckich oraz osoby konsekrowane: siostry i braci, dla których jesteśmy w stanie zaoferować indywidualny program studiów - propozycja studiów odnosi się szczególnie do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

 

Czas trwania studiów to – jak już podano wyżej – trzy lata (6 semestrów), przy czym dla pragnących zwieńczyć je licencjatem kościelnym - Ad Licentiam (dotyczy tylko dla magistrów teologii) studia kończą się specjalnym egzaminem komisyjnym (tezy na egzamin licencjacki są podane na stronie www.pallottianum). Natomiast dla chcących zwieńczyć studia stopniem doktora teologii w UKSW studia, podczas których wszczyna się przewód doktorski,są przedłużone o kolejne dwa semestry, czyli tzw. rok Ad Lauream.

Szczegółowe informacje: www.pallottianum.aidg.pl; Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” tel. 724 618 845; 603 820 129; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Miejsce zajęć dydaktycznych: 

Wykłady odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów).

Szczegółowe informacje: www.pallottianum.aidg.pl 

Sekretariat Centrum Studiów Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

tel. 724 618 845; 603 820 129; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

Studia odbywają się zgodnie z procedurą studiów niestacjonarnych w formie czterech tygodniowych zjazdów w ciągu roku (zapewniamy nocleg i wyżywienie).

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

I sesja: 7-12 października 2019 r. 

II sesja: 10-15 lutego 2020 r.

III sesja:18-23 maja 2020 r.

IV sesja 15-18 czerwca 2020 r. (tylko w przypadku nie wyrobienia się z wykładami)

Egzaminy można s kładać do 20 czerwca. 

 

REKRUTACJA NA TRZYLETNIE STUDIA PODYPLOMOWE obejmuje dwa etapy:

1. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA - aktywna od 1 czerwca do 4 października 2019 roku. 

Kandydat zobowiązany jest do zalogowania się pod adresem: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/ i wypełnienia poszczególnych paneli systemu.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 Po uprzednim dokonaniu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie z systemu
  • Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu)
  • Dwa zdjęcia
  •  Odpis i kserokopia dyplomu (część A i B)
  • W przypadku osób duchownych – skierowanie Biskupów lub Wyższych Przełożonych

 Termin składania dokumentów: 1czerwca-4 października 2019 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

tel.22-561-88-75; e-mail: wtz@uksw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00, pokój 48

 

 PODYPLOMOWE STUDIA PREDOKTORANCKJIE (obecnie podyplomowe z możliwością kontynuacji studiów Ad Licenciatem oraz Ad Lauream - por. wyżej) Z TEOLOGII APOSTOLSTWA I TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO UMOŻLIWIAJĄ ZWIEŃCZENIĘ ICH LICENCJATEM KOŚCIELNYM I DOKTORATEM

 Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z teologii apostolstwa, w tym również z teologii życia konsekrowanego w ramach studiów teologicznych jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), zaś Kongregacja Wychowania Katolickiego, zatwierdzając program naszych studiów (o czym został powiadomiony arcybiskup Metropolita Warszawski w liście z dnia 20 maja 2009, podpisanym przez ówczesnego prefekta Kongregacji, Kard. Zenona Grocholewskiego, który życzył owocnych badań naukowych i dalszego rozwoju) zezwoliła, aby Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” stało się jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Stosując się do wytycznych Kongregacji, w swojej działalności dydaktycznej i wydawniczej, „Pallottianum” realizuje własny program, wyrażający się w dydaktyce, seminariach i konferencjach naukowych oraz w działalności wydawniczej. Zastosowanie się Centrum Teologii Apostolstwa do zatwierdzonego programu studiów, zaręcza odpowiednie przygotowanie, umożliwiające po trzech latach studiów zdobycie licencjatu kanonicznego/kościelnego, lub (po roku czwartym) doktoratu z zakresu nauk teologicznych ze specjalizacją związaną z obranym seminarium naukowym.

           Celem  studiów jest:

- przygotowanie kompetentnych wykładowców dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni

- pogłębienie wiedzy apostolsko-ewangelizacyjnej dla nauczycieli religii/katechetów, przydatnej zwłaszcza do awansu zawodowego, a także odnawiania kultury ludzkiej i życia społeczno-politycznego, które jest integralną częścią posługi całego ludu Bożego

- przygotowanie liderów (moderatorów, animatorów a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelmych), zaangażowanych w działalność na rzecz jedności (communio) Kościoła

- przygotowanie do ewangelizacji rodzin, młodzieży, świata mediów i grup zawodowych

- przygotowanie wykładowców i wychowawców zakonnych, w tym mistrzów nowicjatów i junioratów,  dzięki pogłębieniu wiedzy i duchowości  życia konsekrowanego

- pogłębienie wiedzy i duchowości apostolskiej osób duchownych, posługującym zwłaszcza osobom zagubionym na drogach życia i tworzącym kategorię osób poszukujących Boga.

 Adresaci studiów podyplomowych wieńczonych licencjatem kościelnym/doktoratem 

- studia adresowane są do osób, które posiadają stopień magistra teologii;

- zapraszamy przyszłych wykładowców w seminariach i innych wyższych uczelniach;

- zapraszamy księży, a także moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot ewangelizacyjnych;

- zapraszamy wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy – zgodnie ze swoim charyzmatem – preferują duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych predoktoranckich jest posiadanie tytułu magistra teologii. W ramach studiów odbywają się wykłady, ćwiczenia i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej, zgodnie z zatwierdzonym tematem.

Student pragnący uzyskać stopień naukowy doktora teologii powinien podjąć zajęcia przewidziane na czwarty rok studiów (tzw. rok studiów ad lauream).

Czas trwania studiów podyplomowych z możliwością uzyskania lizncjata kościelenego

- Są to studia 3-letnie (6 semestrów), odbywające się w trybie niestacjonarnym i kończące się egzaminem licencjackim z teologii, w zakresie teologii apostolstwa, lub teologii życia konsekrowanego. Po zadnym egzaminie student otrzymuje dyplom licencjata kościelenego e języku łacińskim (Diploma liceciate Nomine et auctoritate [...] Pontificis Maximi feliciter regnantis).

- Studenci, którzy zdecydują się czwarty rok studiów, tzn. kolejne dwa semestry, będą mogli otworzyć przewód doktorski z tzw. „wolnej stopy”, zaś po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie uzyskać stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym UKSW, zgodnie z zatwierdzonym tematem rozprawy, odpowiadającym specjalizacji promotora, zwłaszcza w zakresie teologii apostolstwa, lub życia konsekrowanego.

Miejsce zajęć dydaktycznych

- Wykłady i seminaria naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa UKSW „Pallottianum” w Ołtarzewie (Wyższe Seminarium Duchowne Księży pallotynów).

Szczegółowe informacje:

Sekretariat Centrum Teologii UKSW „Pallottianum” w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki): www.pallottianum.aidg.pl 

Adres: ul. Kilińskiego 20; 05-850 Ozorów Mazowiecki 

Sekretariat Centrum Studiów Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

tel. 724 618 845; 603 820 129; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

Studia odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych w formie czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku (możliwy nocleg i wyżywienie, a także korzystanie z biblioteki).

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

Sesje dydaktyczne:

I sesja: 7-12 października 2019 r.

II sesja: 10-15 lutego 2020 r.

III sesja:18-23 maja 2020 r.

IV sesja 15-18 czerwca 2020 r. (tylko w przypadku nie wyrobienia się z wykładami)

Sesja egzaminacyjna:

IV sesja: 15-18 czerwca 2020 r. (egzaminy lub seminaria naukowe mogą trwać do 20 VI, lub w innym idnywidualnie uzgodnionym terminie - do końca czerwca)

Egzamin licencjacki odbywa się co roku w środę lub w czwartek IV sesji.

 

Rekrutacja na studia obejmuje dwa etapy:

1. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA:  aktywna od 1 czerwca do 4 października 2019 roku.

Kandydat zobowiązany jest do zalogowania się pod adresem: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/ i wypełnienia poszczególnych paneli systemu.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 Po uprzednim dokonaniu rejestracji w systemie  należy złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie z systemu
  •  Kserokopia dowodu osobistego (obie strony dokumentu; oryginał do wglądu)
  • Dwa zdjęcia
  •  Odpis i kserokopia dyplomu magistra teologii (część A i B)
  • W przypadku osób duchownych – skierowanie Biskupów lub Wyższych Przełożonych

 Termin składania dokumentów: 1 czerwca-4 października 2019r.

 Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; tel. 22-561-88-75; e-mail: wtz@uksw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00, pokój 48.

 

Wysokość czesnego

Opłata 600zł/rok - opłata na numer indywidualny konta UKSW i 1700 zł na subkonto Wyższego Semminarioum Duchownego księżęy pallotynów w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki).

Dodatkowe informacje

Za opłatą - obniżoną dla studentów na czas każdej sesji - zapewniamy zakwaterowanie: noclegi i wyżywienie, korzystanie z sali spotkań, biblioteki oraz kaplicy lub kościoła, co umożliwia udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwach organizowanych w parafii i seminarium, a zwłaszcza w codziennej Mszy świętej.