Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego

System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata Prowadzący: ks. prof. Marian Kowalczyk Termin: -

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 06:00:00 do 2017-10-30 23:59:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Dwuletnie niestacjonarne studia podyplomowe odbywają się jako: 1). podyplomowe studia predoktoranckie (dla magistrów teologii), po ukończeniu których kontynuuje się, rozpoczynając od trzeciego roku (dwa pierwsze lata zalicza się na studiach predoktoranckich), studia doktoranckie oraz 2). jako studia podyplomowe (dla innych kandydatów z tytułem magistra lub licencjata zawodowego spoza teologii, np. z zakresu nauk humanistycznych i tzw. nauk ścisłych). Studia odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki)ze specjalnościami: teologia apostolstwa i teologia życia Konsekrowanego Studia funkcjonują jako Jednostka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Realizujemy program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW. Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa oraz teologii Życia Konsekrowanego jest pogłębiona refleksja nad naturą apostolatu Kościoła oraz przygotowanie do podejmowania zadań związanych z różnymi funkcjami w Kościele, jak np.: promotora powołań, prowadzącego postulaty, nowicjaty, kursy formacyjne itp. Dla osób świeckich, konsekrowanych i duchownych dajemy możliwość uzyskania kwalifikacji niezbędnych do awansu zawodowego nauczycieli, lub podjęcia zajęć dodatkowych z religii/katechezy w przypadku braku pensum. Ponadto absolwenci naszej Uczelni mogą być liderami ruchów kościelnych i ewangelizacyjnych. W celu ich przygotowania jesteśmy - w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe zajęcia. To samo dotyczy kandydatów do nauczania religii w szkołach. W ramach życia konsekrowanego istnieje możliwość pogłębienia formacji zakonnej oraz przygotowanie do prowadzenia tejże formacji w różnych wymiarach. Nie wykluczamy przygotowania kompetentnych wykładowców w seminariach duchownych i szkołach dla zakonnic ze wszystkich przedmiotów teologicznych, prowadzonych w aspekcie apostolskim. Po zaliczeniu dwuletnich studiów podyplomowych predoktoranckich absolwent przechodzi bowiem na trzeci rok studiów doktoranckich, który kończy się licencjatem kanonoicznym (kościelnym)z dyplomem potwierdzonym autorytetem Ojca Świętego. Równocześnie przygotowuje pracę doktorską z wybranego kierunku teologii, w zależności od specjalizacji promotora, którego wskażemy już podczas studiów predoktoranckich. Tym samym można, spełniając warunki dotyczące zebrania materiału i rozpoczęcia pisania rozprawy doktorskiej, wszcząć przewód doktorski. Po czwartym roku studiów, oddaniu rozprawy i zdaniu egzaminów doktorskich następuje obrona doktoratu z dziedziny właściwej promotorowi lub - w zależności od tematu - z teologii apostolstwa czy życia konsekrowanego. Terminy zajęć w roku 2017/2018: I sesja: 2 – 7 października 2017 r. II sesja: 29 stycznia – 3 lutego 2018 III sesja: 21–26 maja 2018 (w trakcie tej sesji odbywa dwudniowe się sympozjum naukowe na zaliczenie za uczestnictwo) IV sesja (egzaminacyjna): 11-14 czerwca 2108 (egzamin licencjacki dla roku III studiów doktoranckich)

.

Wysokość czesnego

Opłata 600zł/rok - opłata na numer indywidualny konta UKSW i 1000 zł na konto CTA Pallottianum w Ołtarzewie (subkonto WSD - Ołtarzew).

Dodatkowe informacje

Za niewielką opłatą (na czas sesji) zapewniamy także zakwaterowanie, korzystanie z sali spotkań, biblioteki i kaplicy: udział w adoracji, nabożeństwach organizowanych w parafii i seminarium, a zwłaszcza w codziennej Mszy św.