Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Postgraduate Studies in Theology of the Apostolate and the Theology of Consecrated Life

System of studies: part-time (extramural) Duration: 2 years Prowadzący: ks. prof. Marian Kowalczyk Date: -

   back
ZAREJESTRUJ SIĘ
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-05-01 06:00:00 to 2018-09-15 23:59:00

Limit of students

20

Language

polish

Description

Dwuletnie niestacjonarne studia podyplomowe odbywają się jako: 1). podyplomowe studia predoktoranckie (dla magistrów teologii), po ukończeniu których kontynuuje się, rozpoczynając od trzeciego roku (dwa pierwsze lata zalicza się na studiach predoktoranckich), studia doktoranckie oraz 2). jako studia podyplomowe (dla innych kandydatów z tytułem magistra lub licencjata zawodowego spoza teologii, np. z zakresu nauk humanistycznych i tzw. nauk ścisłych). Studia odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki)ze specjalnościami: teologia apostolstwa i teologia życia Konsekrowanego Studia funkcjonują jako Jednostka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Realizujemy program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW. Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa oraz teologii Życia Konsekrowanego jest pogłębiona refleksja nad naturą apostolatu Kościoła oraz przygotowanie do podejmowania zadań związanych z różnymi funkcjami w Kościele, jak np.: promotora powołań, prowadzącego postulaty, nowicjaty, kursy formacyjne itp. Dla osób świeckich, konsekrowanych i duchownych dajemy możliwość uzyskania kwalifikacji niezbędnych do awansu zawodowego nauczycieli, lub podjęcia zajęć dodatkowych z religii/katechezy w przypadku braku pensum. Ponadto absolwenci naszej Uczelni mogą być liderami ruchów kościelnych i ewangelizacyjnych. W celu ich przygotowania jesteśmy - w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe zajęcia. To samo dotyczy kandydatów do nauczania religii w szkołach. W ramach życia konsekrowanego istnieje możliwość pogłębienia formacji zakonnej oraz przygotowanie do prowadzenia tejże formacji w różnych wymiarach. Nie wykluczamy przygotowania kompetentnych wykładowców w seminariach duchownych i szkołach dla zakonnic ze wszystkich przedmiotów teologicznych, prowadzonych w aspekcie apostolskim. Po zaliczeniu dwuletnich studiów podyplomowych predoktoranckich absolwent przechodzi bowiem na trzeci rok studiów doktoranckich, który kończy się licencjatem kanonoicznym (kościelnym)z dyplomem potwierdzonym autorytetem Ojca Świętego. Równocześnie przygotowuje pracę doktorską z wybranego kierunku teologii, w zależności od specjalizacji promotora, którego wskażemy już podczas studiów predoktoranckich. Tym samym można, spełniając warunki dotyczące zebrania materiału i rozpoczęcia pisania rozprawy doktorskiej, wszcząć przewód doktorski. Po czwartym roku studiów, oddaniu rozprawy i zdaniu egzaminów doktorskich następuje obrona doktoratu z dziedziny właściwej promotorowi lub - w zależności od tematu - z teologii apostolstwa czy życia konsekrowanego.

Terminy zajęć w roku 2018/2019:

I sesja: 8 – 13 października 2018 r.

II sesja: 4 – 9 lutego 2019 r.

III sesja: 20–25 maja 2019 r. (w trakcie tej sesji 23-24 maja 2019 r. odbędzie się sympozjum naukowe na zaliczenie za uczestnictwo)

IV sesja (egzaminacyjna): 10-13 czerwca 2109 r. (egzamin licencjacki dla osób spełniających warunki: 13 czerwca 2019 - data zostanie oficjalnie potwierdzona. Może być przesunięta na 12 VI 2018).

the amount of tuition fee

Opłata 600zł/rok - opłata na numer indywidualny konta UKSW i 1700 zł na konto CTA Pallottianum w Ołtarzewie (subkonto WSD - Ołtarzew).

Additional information

Za niewielką opłatą (na czas sesji) zapewniamy także zakwaterowanie, korzystanie z sali spotkań, biblioteki i kaplicy: udział w adoracji, nabożeństwach organizowanych w parafii i seminarium, a zwłaszcza w codziennej Mszy św.