OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'przyjmuję do wiadomości i akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'nie przyjmuję do wiadomości i nie akceptuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
  • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), nr tel. 22 561 18 31, adres email: iod@uksw.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych określonych w §14 ust.1 Regulaminu studiów podyplomowych (Uchwała Nr 72/2017 Senatu UKSW z dnia 29 czerwca 2017 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przyjmuję do wiadomości, że UKSW nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata na studia.