OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'przyjmuję do wiadomości i akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'nie przyjmuję do wiadomości i nie akceptuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
  • Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UKSW jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Maciej Bała.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla następujących celów: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, dokumentowania przebiegu studiów, oraz wykorzystywane w celach statutowych, archiwalnych i statystycznych.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z uwzględnieniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Ponadto Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że UKSW nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata na studia.